Algemeen

Hierna wordt steeds met ‘de leerling’ bedoeld, diegene, die zich heeft ingeschreven voor het volgen van een rijopleiding. Hierna wordt met ‘de rijschool’ bedoeld “Rijschool Yvonne Dekkers”.

In deze lesvoorwaarden wordt bedoeld met ‘de rijopleiding’ het totaal van alle activiteiten, dat verband houdt met en/of nodig is voor het CBR-praktijkexamen B. (personenauto).

Artikel 1 | De rijopleiding

De rijlessen

a. Met een tijdsduur van minimaal 60 min per rijles inclusief nabespreking, of een veelvoud daarvan. (90 min of 120 min)
b. Worden gegeven door een bevoegde rijinstructrice van de rijschool. Deze voldoet altijd aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen, de WRM.
c. Worden volledig benut voor het geven van rijonderricht;
d. Een planning word gemaakt naar wensen van leerling en mogelijkheden van rijschool conform ruimte in agenda. In verband met de lesagenda en/of verkeersomstandigheden – al dan niet Corona gerelateerd (denk aan luchten/ontsmetten van het lesvoertuig) – kan het zijn, dat de les eerder of later begint door omstandigheden, waarop de rijschool geen invloed heeft.
Als de begintijd van de les méér dan 10 minuten eerder of later begint, dan wordt de leerling hierover geïnformeerd. e. Als de rijles eerder of later begint, dan is die ook eerder of later afgelopen.

Artikel 2 | Verplichtingen van de rijschool

De rijschool verplicht zich ertoe:

a.Dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht krijgt van dezelfde instructrice.
b. Dat er een WA verzekering is afgesloten.
c. Dat er een instructie vorderingskaart wordt bijgehouden en dat tevens alle voor de rijopleiding relevante (persoonlijke) gegevens op deze kaart vermeld staan.
d. Dat de leerling deze kaart altijd mag inzien.
e. Dat de instructrice maximaal 15 minuten blijft wachten, als de leerling niet op de afgesproken tijd op de afgesproken plaats aanwezig is. Na deze wachttijd kan de les niet meer door de leerling worden opgeëist en komt te vervallen, waarbij de betalingsverplichting wel blijft bestaan.

Artikel 3 | Verplichtingen leerling

De leerling is verplicht

a. Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats van de geplande rijlessen.
b. Bij niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen.
c. Afzeggen dient in principe te geschieden binnen de openingstijden van de rijschool. Erkende feestdagen tellen níet mee in die 48 uur.
Kosteloos afzeggen binnen 48 uur mag altijd indien zich een dringende reden voor doet; zoals een overlijden van een familielid; tevens bij ziekte, een ernstig ongeval of overlijden van de leerling.
d. Alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen. e. Voor de aanvraag van een praktijkexamen de rijschool te machtigen tevens geldig theoriecertificaat te laten zien. Rijschool machtiging doen via mijn.cbr.nl Rijschoolnummer 8206U5 Tevens gezondheidsverklaring invullen en theorie examen aanvragen via mijn.cbr.nl (€41,00 & €41,00) jaar 2023
f. Bij in gebreke blijven, al dan niet bewust en/of per ongeluk, kan de rijschool niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties.
g. Minimaal 1 keer per week te lessen én consequent door te lessen.

Artikel 4 | Betaling

a. De leerling is verplicht het overeengekomen bedrag te voldoen, leidend is de keuze, die de leerling maakt bij zijn/haar aanmelding via het aanmeldingsformulier.
b. De leerling is in gebreke wanneer de betaling niet tijdig aan de rijschool is voldaan, zonder dat enige aanmaning is vereist. Indien de leerling na aanmaning nog in gebreke blijft, zal het verschuldigde bedrag worden verhoogd met aanmaningskosten.
c. Na afspraak betaling die in termijnen zijn besproken te betalen, dit ZELF op tijd over te boeken aan de rijschool.
d. Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van examens met onmiddellijke ingang te doen staken, zonder enige teruggaaf van lestegoeden.
e. De rijschool is gerechtigd tussentijds de lestarieven te verhogen. Dit geldt niet bij pakketverkoop. Prijsverhogingen van overheidswege (lees: het CBR) worden wel altijd doorberekend.
f. Bij het kopen van losse lessen in plaats van een pakket is (vooruit)betaling of betaling in de auto verplicht.

Artikel 5 | (voortijdige) Beëindiging van de rijopleiding

Indien sprake is van;

a. Het volgen van de rijopleiding door het nemen van losse lessen, dan kan de rijopleiding zowel door de leerling, als door de rijschool schriftelijk per direct worden opgezegd, echter wel met inachtneming van de afzegregeling (uiterlijk tot 48 uur voor een geplande rijles kosteloos annuleren).
b. Het volgen van een rijopleiding door het nemen van een rijlespakket, dan kan de leerling de rijopleiding slechts voortijdig beëindigen, indien er sprake is van een dringende reden, zoals overlijden, ongeval met letsel waardoor lessen niet meer mogelijk is. Bij andere dringende redenen bepaalt de rijschool samen met de leerling, of dat dringende redenen zijn, op grond waarvan voortijdige opzegging is gerechtvaardigd.
c. In geval van medische oorzaken van de leerling kan de rijopleiding onder overleggen van doktersverklaring voor een maximum duur van 7 maanden worden opgeschort. Daarna vervalt het recht op verdere voortzetting van de rijopleiding; De rijschool is gerechtigd de rijopleidingen te beëindigen als blijkt dat de leerlingen langer dan 7 maanden zonder overleg stopt met de rijopleiding, en de rijschool is dan niet verplicht de niet gebruikte lessen en/of (her) examens terug te betalen.
d. De rijschool is gerechtigd de rijopleiding te beëindigen als blijkt dat de verstandhouding tussen beiden de kwaliteit en voortzetting negatief beïnvloedt. De rijschool is in dit geval verplicht de niet gebruikte rijlessen en (her)examens aan de leerling terug te betalen.
e. In dit artikel wordt met voortijdig beëindigen bedoeld het niet volledig afronden van de rijopleiding tot en met het eerste rijexamen. Er is geen restitutie mogelijk van tussentijdsetoets of praktijkexamen. De rijopleiding wordt tevens geacht te zijn beëindigd, als de leerling via de rijschool rijexamen heeft gedaan. Teveel betaalde lessen uit een pakket worden terugbetaald (pakketprijs), maar na het afgelegde praktijkexamen.

Artikel 6 | Aansprakelijkheid

a. De rijschool is wél aansprakelijk voor kosten voortvloeiende uit overtredingen, die de leerling onder toezicht heeft gepleegd, tijdens het volgen van de rijles, de eventuele tussentijdse toets of het rijexamen, alsmede voor aanspraken van derden, als gevolg van een botsing, aan- of overrijding.
b. De leerling is wél aansprakelijk voor alle schade, die het gevolg is van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede – al dan niet voorzien – bij ge- of misbruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen, geneesmiddelen, of een andere stof – al dan niet in combinatie met een andere stof -, waarvan de leerling weet, of redelijkerwijs kan weten of vermoeden en/of zou moeten weten, dat die stof(-fen) de rijvaardigheid zodanig kunnen beïnvloeden, dat de leerling niet tot behoorlijk besturen in staat is, of moet worden geacht.
c. De rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere al dan niet financiële consequenties, indien de leerling op enigerlei andere wijze dan in dit artikel genoemd, onbevoegd of incapabel is de lesauto te besturen. Te denken valt aan een ontzegging van de rijbevoegdheid, maar ook bijvoorbeeld aan een gekneusde vinger die je vergeet te melden.

Artikel 7 | Rijles betaalplan

Betaling in termijnen is mogelijk, dit kan na overleg met de rijschool, per maand met een maximum van 3 maanden, aaneengesloten maanden.

Artikel 8 | Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Contactgegevens Rijschool Yvonne Dekkers

Rijschool Yvonne Dekkers

Frederik Hendriklaan 2 6669AW Dodewaard
Website: www.rijschoolyvonnedekkers.nl
E-mailadres: rijschoolyvonnedekkers@gmail.com

Telefoonnummer: +31620521881